Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

Агенцията по обществени поръчки предоставя за ползване Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). До 1 ноември 2019 г.единната национална електронна уеб-базирана платформа е на разположение на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки и други крайни потребители.Те ще имат възможност да направят своята регистрация, да се запознаят детайлно с разработените модули и наличните функционалности на системата, за да придобият опит и знания за практическото й прилагане, с оглед осигуряване на плавен преход към електронно възлагане на обществените поръчки.В този период потребителите ще могат да дават и предложения за подобрения.Чрез Централизираната автоматизирана информационна система ще се дигитализира изцяло процесът на възлагане на обществени поръчки и ще се повиши прозрачносттаи лоялната конкуренция. Съгласно Закона за обществените поръчки, след 1 ноември 2019 г.възлагането на обществени поръчки в страната ще бъде задължително през ЦАИС ЕОП. Системата е публично достъпна в денонощен режим чрез интернет страницата на Агенцията.Първоначалната регистрация на организация в националната платформа се извършва от лице, притежаващо професионален квалифициран електронен подпис (КЕП) на организацията. Такъв КЕП ще се изисква и за всички действия с правно значение в системата след 1 ноември 2019 г. ЦАИС ЕОП е свързана с Регистър БУЛСТАТ и с Търговския регистър, което позволява информацията за българските организации и лица да се извлича служебно. Възложителите, които вече имат партидни номера в Регистъра на обществените поръчки,ще получат същите партидни номера при регистрация в системата. Лице, което е извършило първоначалната регистрация,придобива права на Администратор и следва да покани останалите потребители от организацията да се регистрират чрез изпращане на електронно съобщение. В една организация може да има повече от един Администратор на организацията.

За улеснение на потребителите, в платформата са достъпни електронни ръководства за възложителите и стопанските субекти.Експертна помощ за работа с ЦАИС ЕОП Агенцията по обществени поръчки ще предоставя чрез Центъра за обслужване на крайни потребители. Информация и консултации могат да се правят на национален телефон 0700 17 151, всеки работен ден от 09:00 до17:30 ч.Входящите разговори от фиксирани мрежи се таксуват на цената на един регионален телефонен разговор, а от мобилни мрежи -според тарифния план на абоната.Единната национална електронна уеб-базирана платформа е първият етап на реализация на ЦАИС ЕОП. Очаква се всички модули насистематада бъдат завършени до края на 2020 г

Адреса на платформата е: httpss://eop.bg

Източник: aop.bg