ПРАКТИЧЕСКИ КОМЕНТАР НА ЗОП И ППЗОП: ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП. НАРУШЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗОП. – 27.10.2017

Уважаеми колеги,

Почти половин година откакто се прие новият ЗОП продължават да изникват множество въпроси относно неговото прилагане от възложители, експерти и участници в процедури по обществени поръчки. Водени от идеята за достъпно и качествено обучение, ние от Далинвест, представяме на Вашето внимание семинар на тема: „Практически коментар на ЗОП и ППЗОП: Попълване на ЕЕДОП. Нарушения в административно-наказателното производство по ЗОП“,

представен от водещите лектори по ЗОП в страната, които ще Ви запознаят и разяснят неясните разпоредби на закона. Семинара е с изцяло практическа насоченост и е подходящ както за възложители, изпълнители, така и за адвокати, които практикуват в областта на административно-наказателното право.

 

 

Акценти :

 

  • Съдържание, изисквания за попълване и отстраняване на нередовности в ЕЕДОП. Ползване капацитета на 3-ти лица. Основание за отстраняване от процедурите и мерки за доказване на надеждност. Изисквания към комплектоване  на предложението.

Действия на възложителя , предхождащи откриването на процедура- вид, предмет, прогнозна стойност. Практика на КЗК и ВАС. Предоставяне на разяснения и определяне на критерии за подбор. Създаване методика за оценка.

Лектор: г-жа Цветелина Попова

 

  • Допустимо разделяне- възлагане на обособени позиции по индивидуална стойност, условия и правила при обявяване. Правила при провеждане на открита процедура, публично състезание и събиране на оферти с обява.

Съдържание на вътрешните правила. Съставяне и поддържане на досие на обществена поръчка. Публикуване на документи в профила на купувача.

Лектор: г-жа Антоанета Първанова

 

  • Съществени и несъществени процесуални нарушения в административно-наказателното производство по ЗОП.

Лектор: съдия Методи Лалов