ЕКСПЕРТНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. КОМЕНТАР НА КАЗУСИТЕ ОТ ПРАКТИКАТА. – 12.05.2017

Уважаеми дами и господа,

Водени от идеята за достъпно и качествено обучение, Ви представяме семинар с изцяло практическа насоченост, съобразен с нуждите на  участниците в процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

Лектори на събитието са:

 г-жа Цветелина Поповакоято доскоро заемаше длъжността  директор на дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при КЗК

 г-жа Петя Арангелова – експерт по обществени поръчки .

Те ще Ви представят   експертно си мнение по най-важните въпроси, касаещи потенциалните изпълнители на обществени поръчки.

По Ваше желание добавихме към програмата  анализ на темите свързани с изискванията на участниците-обединения, както и включване на практически части- изготвяне на обосновка и попълване на ЕЕДОП. Всеки участник-организация има право да зададе до 3 въпроса свързани с тематиката на обществените поръчки. Въпросите ще бъдат разгледани на последния модул-дискусия.

Сега имате възможността да участвате в семинара само за 109лв. при записване до 28-ми Април 2017г.

Местата са ограничени.

Място: х-л „Легенди, София, Бул. Черни Връх 54

На участниците се издава удостоверение-сертификат по чл.140 ал.1 т.8 от ППЗОП.

Теодора Трифонова

/Организатор/

„Далинвест семинари“ ЕООД

Тематични модули:

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка- участие на самостоятелни лица и участие на обединения. Изисквания спрямо обединението. договор за обединение. Попълване на ЕЕДОП от страна на обединението и партньорите в него.Основания за отстраняване от процедурата – задължителни и незадължителни. начини за преодоляването на основанията за отстраняване- мерки за доказване на надеждност. основни различия между обосновка и разяснения- правни последици.

Практическа част – създаване на обосновка.

Създаване на техническо предложение в зависимост от методиката за оценка на предложенията. Пропуски и пороци в методиките. Видове методики.Най- често срещаните пропуски в технически предложения на участници водещо до тяхното отстраняване.

Практическа част – попълване на ЕЕДОП.

Критерии за подбор. Законово допустими критерии: годност да се упражнява професионална дейност; финансово-икономически критерии; технически и квалификационни критерии. Документи за доказване на критериите за подбор. Доказване на критериите за подбор от участници, трети лица и подизпълнители: обединение, което не е юридическо лице. Ресурси на трети лица. Подизпълнители.

Дискусия с поставените въпроси

 

Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Далинвест семинари“ ЕООД

Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД

IBAN: BG68FINV91501016980852

BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали,  работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.

Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.


Регистрация

Или изпратете на

e-mail: trifonova@dalinvest-seminari.com или на тел: 0896 935 339,

заявка съдържаща информация за:

броя на служителите;

имена

институция

длъжност

Данни за фактура

Крайният срок за записване е 9-ти Май  2017 г.
Участниците , които са подали заявка за участие следва да извършат плащането до една седмица от подаването на заявката, но не по-късно от три дни преди семинара.

ПРОГРАМА*

 

 8:30-9:00 –  Регистрация на участниците.

Модул № 1

9:00- 10:30 –   Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка- участие на самостоятелни лица и участие на обединения. Изисквания спрямо обединението. договор за обединение. Попълване на ЕЕДОП от страна на обединението и партньорите в него.Основания за отстраняване от процедурата – задължителни и незадължителни. начини за преодоляването на основанията за отстраняване- мерки за доказване на надеждност. основни различия между обосновка и разяснения- правни последици. Практическа част – създаване на обосновка.

Лектор : Цветелина Попова

 10:30-11:00 Кафе пауза

 Модул №2

11:00-12:30 – Създаване на техническо предложение в зависимост от методиката за оценка на предложенията. Пропуски и пороци в методиките. Видове методики.Най- често срещаните пропуски в технически предложения на участници водещо до тяхното отстраняване. Практическа част – попълване на ЕЕДОП.

Лектор : Цветелина Попова

12:30-13:30 Работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“.

Модул №3

13:30-15:00    Критерии за подбор. Законово допустими критерии: годност да се упражнява професионална дейност; финансово-икономически критерии; технически и квалификационни критерии. Документи за доказване на критериите за подбор. Доказване на критериите за подбор от участници, трети лица и подизпълнители: обединение, което не е юридическо лице. Ресурси на трети лица. Подизпълнители.

Лектор: Петя Арангелова

 15:00-15:30 Кафе пауза.

Модул №4

15:30 -17:00 – Дискусия с поставените въпроси.

Лектор: Цветелина Попова

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.