ПОКАНА 

ОНЛАЙН СЕМИНАР : 

Подготовка и провеждане и участие в обществени поръчки през Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)  

10-ти Април 2020г./ петък/ 

Програмата можете да видите ТУК

Лектори: 

ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД– член на обединение Консорциум ЕОП- разработчик на ЦАИС ЕОП/ 

ЯНКО КОСТАДИНОВ – управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни потребители за работа с платформата Negometrix.   

По време на обучението ще бъде демонстрирано създаването и провеждането на общ.поръчка с обособени позиции, респективно как се кандидатства, както и създаването и провеждането на рамково споразумение/вътрешен конкурентен избор и как се подават заявления за участие по него. 

Обучението е подходящо за възложители, кандидати/участници по обществени поръчки. 

Акценти:

Модул №1: Представяне на ЦАИС ЕОП. Модули и функционалности. Потребителски профили. Права и роли. Подготовка на обществена поръчка като възложител. Дефиниране на изисквания към участниците и подготовка на ценови образец в системата. 

Модул №2: Подготовка на обществена поръчка като възложител – част 2. Поръчка с обособени позиции. Рамково споразумение. Обявяване на поръчка през системата. Участие в поръчка като стопански субект. Създаване и подготовка на оферта. 

Модул №3: Подаване на искане за разяснение. Промени и изменения в обявени поръчки. Подаване на оферта. Комуникация с възложителя. Профил на купувача. Отваряне на подадените оферти. Работа на оценителната комисия. Комуникация с участниците и предоставяне на допълнителна информация. 

Модул №4: Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията. Решение на Възложителя и избор на изпълнител. Ключови функционалности и важни моменти при провеждане на ОП през ЦАИС ЕОП. Работа с обособени позиции, Рамкови споразумения и Динамични системи за подбор. 

Стойността на пакета за участие е : 

  • 150 лв. за един до двама участници; 
  • 129 лв. за двама и повече участници; 

При групови записвания ( повече от 5 участници) се изготвя индивидуална оферта. 

*Цената е крайна и не подлежи на облагане с ДДС. 

Начин на записване 

Изпратете на e-mailevents@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339, заявка свободен текст съдържаща информация за: 

  1. Брой на участниците;
  2. Имена и имейл за връзка за изпращане на материалите от обучението; 
  3. Фирма;
  4. Длъжност; 
  5. Данни за фактура; 
  6. Телефон за връзка 

Крайният срок за записване е 8-ми Април 2020 г.

Начин на плащане: по банкова сметка на фирма: 

„Дал Инвест Консултантс“ ЕООД 

Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД IBAN: BG20FINV91501017392608 

BIC: FINVBGSF 

Цената включва: такса участие, обучителни материали, удостоверение за преминато обучение. 

За повече информация: 0896 93 53 39 или на www.dalinvest-consultants.com