Експертно обучение за изпълнители на обществени поръчки – 10.02.2017

Събитие: Експертно обучение за изпълнители на обществени поръчки с лектор Цветелина Попова

Дата: 10 Февруари 2017 г.

Място: Хотел „Легенди“ бул. „Черни връх“ № 54-56, гр. София

Цена: 99 лв. (ранно записване)

 

Уважаеми дами и господа,

Водени от идеята за достъпно и качествено обучение, Ви представяме семинар с изцяло практическа насоченост , съобразен с нуждите на  участниците в процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Лектор на събитието е г-жа Цветелина Попова , която доскоро заемаше длъжността  директор на дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при КЗК. Тя ще Ви даде  експертно мнение по най-важните въпроси , касаещи потенциалните изпълнители на обществени поръчки. Акцент на събитието е поставен в обстойното анализиране на начина на попълване на ЕЕДОП.

Семинарът е обособен за участници в процедури по възлагане на обществени поръчки , както и за адвокати работещи в тази област.

На участниците се издава удостоверение – сертификат по чл.140 ал.1 т.8 от ППЗОП.

Акценти:

  • Най-често допускани нарушения при определяне на критериите за подбор съгласно практиката на КЗК и ВАС.
  • Задължителни и незадължителни основания за отстраняване на участника. Преодоляване на отстраняването- мерки за доказване на надеждност.
  • Попълване на ЕЕДОП
  • Методика за оценка на офертите. Ползване капацитета на трети лица. Отграничение подизпълнител и трето лице. Примери от практиката.
  • Комплектоване на оферти. Попълване на техническо и ценово предложение. Най-често допускани пропуски от участниците.
  • Подаване на оферта в различните видове процедури.
  • Видове решения подлежащи на обжалване. Процедура на обжалване по ЗОП.

Стойността на пакета за един участик е : 

  • Ранно записване (до 22-ри Януари 2017г.)99 лв.
  • Стандартно записване ( от 23-ти Януари до 7 Февруари 2017г.) –129лв.

Цената включва: такса участие, обучителни материали,  работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.

Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

 

За да заявите участието си, моля изпратете на

e-mail: seminars@zopconsultants.com или на тел: 0883 467 019,

заявка   съдържаща информация за: броя на служителите; име, институция и длъжност, както и необходими данни за издаване на фактура.

 

Крайният срок за записване е 7 Февруари 2017 г.
Участниците , които са подали заявка за участие следва да извършат плащането до една седмица от подаването на заявката.
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

Далинвест ЕООД ;

Банка: ДСК, IBAN: BG34STSA93000021421928

BIC: STSABGSF

Фактурите за извършените плащания се получават на семинара.

 

 

 

Експертно обучение: Обществени поръчки за изпълнители

10 Февруари 2017г. х-л Легенди гр. София

 

Програма*

 

Изтеглете програмата в PDF от ТУК

8:30-9:00 –  Регистрация на участниците.

 

Модул № 1

9:00- 10:30 – Правилно определяне на критерии за подбор. Изисквания за професионални възможност. Изисквания за финансово-икономическо състояние на участника. Изисквания за професионална пригодност. Най-често допускани нарушения при определяне на критериите за подбор съгласно практиката на КЗК и ВАС. Попълване на ЕЕДОП. Основания за отстраняване от процедурата. Задължителни основания за отстраняване. Незадължителни основания за отстраняване. Преодоляване на отстраняването- мерки за доказване на надеждност. Документи, с които да се докажат мерките за надеждност. Специфични национални основания за отстраняване.

 

10:30-11:00 Кафе пауза

 

Модул №2

11:00-12:30 – Методика за оценка на офертите- незаконосъобразни методики. Изисквания към методиката при качествени и количествени показатели.Право на участие на подизпълнител. Доказване на възможностите на подизпълнителя.Право на ползване на капацитета на трети лица.  Отграничение подизпълнител – трето лице. Възможности за замяна на подизпълнител и трето лице. Примери от практиката.

 

12:30-13:30 Работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“.

 

Модул №3

13:30-15:00    Комплектоване на оферти. Начин на представяне на мострите. Попълване на техническо и на ценово предложение. Най-често допускани пропуски на участниците, водещи до отстраняването им- неправилно попълнени технически предложения или непълни такива, аритметични грешки в ценовите предложения. Изисквания и срокове при представяне на обосновка- същност и съдържание на обосновката, задължения на комисията. Изисквания към протоколите и доклада на комисията.

 

15:00-15:30 Кафе пауза.

 

Модул №4

15:30 -17:00 – Подаване на оферта в различните видове процедури. Етапи на процедурите и права на участниците. Събиране на оферти с обява. Видове решения подлежащи на обжалване. Уведомяване на участниците за решенията на възложителя. Право да се обжалват разяснения. Процедура на обжалване по ЗОП.