ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗОП И ППЗОП. ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛ.ЕЕДОП/ДЕМОНСТРАЦИОННА СЕСИЯ/.КОМЕНТАР НА СПОРНАТА ПРАКТИКА НА КЗК.

 

8-ми Юни  2018г. /Петък/

Хотел „ Легенди“

бул. „Черни връх“ № 54-56

гр. София

Лектор: г-жа Цветелина Попова 

 

Уважаеми дами и господа,

Водени от идеята за достъпно и качествено обучение, Ви представяме семинар с изцяло практическа насоченост , съобразен с нуждите на възложителите и участниците в процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Лектор на събитието е г-жа Цветелина Попова , която доскоро заемаше длъжността  директор на дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при КЗК. Тя ще Ви представи   експертно си мнение по най-важните и актуални въпроси в сектора на обществените поръчки .

По Ваше желание добавихме към програмата  демонстрационна сесия за попълването на електронен ЕЕДОП, както и обсъждане на спорната практика на КЗК по отношение на незаконосъобразно определяне на методика за оценка, казуси свързани с комплектоване на предложение за участие, най-често допускани грешки при провеждане на процедура, приемане и отхвърляне на писмени обосновки и отстраняване на участници.

На участниците се издава удостоверение- сертификат по чл.140 ал.1 т.8 от ППЗОП.

Теодора Трифонова

/Организатор/

„Далинвест семинари“ ЕООД

 

Тематични модули:

 • Пазарни консултации с потенциалните участници и последствията от тях.
 • Задължения на възложителите при определяне на критериите за подбор и определяне на методика за оценка. Способи за защита срещу ограничаващи или дискриминационни изисквания. Привличане на подизпълнител. Ползване на капацитета на трети лица. Задължения на участника при ползване на подизпълнител и трето лице.
 • Електронен ЕЕДОП – попълване, подписване и предоставяне на възложителя / демонстрационна сесия/.Възможност за предоставяне на нови данни и информация от страна на участника.
 • Участие на обединения.
 • Най-често допускани пропуски и грешки при създаване на техническо и ценово предложение.
 • Основания за отстраняване от процедурата. Защита срещу незаконосъобразно отстраняване или прекратяване на процедура.
 • Презентация и дискусия върху актуалната практика на КЗК и ВАС в областта на обжалване на решения за откриване, действия и бездействия на възложители.
 • Казуси свързани с определяне на дискриминационни и ограничаващи участниците условия.
 • Практика по незаконосъобразно определяне на методика за оценка.
 • Казуси свързани с комплектоване на предложение за участие.
 • Най-често допускани грешки при провеждане на процедура.
 • Приемане и отхвърляне на писмени обосновки; отстраняване на участници.

Цена за участие:

 • Стандартно записване (до 5-ти Юни 2018г.) –230лв. При трима или повече участници 210 лв.

Цената включва: такса участие, обучителни материали,  работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.

Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За да заявите участието си, моля изпратете на

e-mail: trifonova@dalinvest-seminari.com или на тел: 0896 935 339, заявка съдържаща информация за: броя на служителите; име, институция и длъжносттелефон за връзка, както и необходими данни за издаване на фактура.

Крайният срок за записване е 5-ти Юни  2018 г.
Участниците , които са подали заявка за участие следва да извършат плащането до една седмица от подаването на заявката , но не по-късно от три дни преди семинара.
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Далинвест семинари“ ЕООД

Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД

IBAN: BG68FINV91501016980852

BIC: FINVBGSF

 

Фактурите за извършените плащания се получават на семинара.

 

*Информация по всички въпроси, свързани със семинара, може да получите на тел:  0896 935 339  и e-mail: trifonova@dalinvest-seminari.com

Лице за контакти – Теодора Трифонова (организатор)

ПРОГРАМА*

Експертно обучение: Практическо приложение на ЗОП и ППЗОП. Попълванене на ел. ЕЕДОП. Коментар на спорната практика на КЗК.“ 8ми Юни 2018г. х-л Легенди гр. София

8:30-9:00 –  Регистрация на участниците.

Модул № 1

9:00- 10:30 – Пазарни консултации с потенциалните участници и последствията от тях. Задължения на възложителите при определяне на критериите за подбор и определяне на методика за оценка. Способи за защита срещу ограничаващи или дискриминационни изисквания. Привличане на подизпълнител. Ползване на капацитета на трети лица. Задължения на участника при ползване на подизпълнител и трето лице.

10:30-11:00 Кафе пауза

Модул №2

11:00-12:30 – Електронен ЕЕДОП – попълване, подписване и предоставяне на възложителя / демонстрационна сесия/.Възможност за предоставяне на нови данни и информация от страна на участника.

12:30-13:30 Работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“.

Модул №3

13:30-15:00   Участие на обединения. Най-често допускани пропуски и грешки при създаване на техническо и ценово предложение. Основания за отстраняване от процедурата. Защита срещу незаконосъобразно отстраняване или прекратяване на процедура.

15:00-15:30 Кафе пауза.

Модул №4

15:30 -17:00 – Дискусия върху актуалната практика на КЗК и ВАС в областта на обжалване на решения за откриване, действия и бездействия на възложители. Казуси свързани с определяне на дискриминационни и ограничаващи участниците условия. Практика по незаконосъобразно определяне на методика за оценка. Казуси свързани с комплектоване на предложение за участие. Най-често допускани грешки при провеждане на процедура. Приемане и отхвърляне на писмени обосновки. Отстраняване на участници.

 

*Изразените от лекторите по време на обучението становища не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне участниците при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес. Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.