Практически анализ на новите правила за възлагане на обществени поръчки 2018/2019

Програмата на събитието можете да видите ТУК

 

Теми и лектори:

/Антоанета Първанова/

Актуални промени свързани с:

– реда за възлагане;
– определяне на прогнозната стойност на обществената поръчка;
– сроковете и основания за съкращаване;
– промени в обявените условия;
– включване на опция/подновяване – начин на изчисление и оповестяване.
– изпълнение на договор с предвидена клауза за опция/подновяване;
– възможни грешки, свързани с изчисляване на стойността на обществената поръчка.

Обект и предмет на обществената поръчка:
– дефиниране на предмета;
– наличие на систематична свързаност между еднакви и различни обекти на обществени поръчки;
– същност на обособените позиции – като част от основния предмет на обществената поръчка;
– правила и забрани при възлагане на обществена поръчка по обособени позиции;
– възлагане и оповестяване на обособени позиции, съобразно тяхната индивидуална стойност.
– възможни грешки, свързани с определяне на предмета на обществената поръчка.

Обява/покана до определени лица:
– съдържание;
– оповестяване;
– ред за приемане, разглеждане и класиране на офертите – правила по ЗОП и ППЗОП;
– възможни грешки при възлагане чрез обява или покана до определени лица.

Договор и основания за неговото изменение:
– необходими документи за сключване на договор;
– договор с периодично или продължително изпълнение;
– договор по рамково споразумение;
– изменение на договор;
– съществени изменения.
– възможни грешки при сключването и изпълнението на договора.

 

/Цветелина Попова/

Коментар на измененията в Закона за обществените поръчки.

-Задължения на възложителя.
-Профил на купувача.
-Електронно възлагане.
-Основания за отстраняване.
-Участие на обединения в процедурите.
-Промените в обжалването на процедури на възложители.
– Сключване на договор под условие по реда на чл. 114 от ЗОП.

Актуална практика на контролните органи КЗК и ВАС.
-Проблеми и пропуски при решения за откриване на процедура.
-Определяне на критерии за подбор.
-Конструиране на методика за оценка на офертите.
-Разграничение между подизпънител и трето лице, предоставящо ресурс.
-Основания за отстраняване от процедурата.

*Изразените от лекторите по време на обучението становища не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне делегатите при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес.

 

Стойността на пакета за участие е :

  • Ранно записване (до 28-ми Ноември 2018г.) – 230 лв. При 3-ма или повече участници – 210лв.
  • Стандартно записване ( от 29-ти Ноември до 11-ти Декември 2018г.) – 280 лв. При 3-ма или повече участници – 260 лв.

 

Начин на записване

Изпратете на e-mail: trifonova@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339,
заявка съдържаща информация за:
1. броя на служителите;
2. имена
3. институция
4. длъжност
5. данни за фактура
5. телефон за връзка

Крайният срок за записване е 11-ти Декември 2018 г. (Вторник)
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Далинвест семинари“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG68FINV91501016980852
BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали, работен обяд, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.
• Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39 – Светослав Найденов