ПОКАНА 

Експертно обучение на тема:

 Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Практически коментар на предстоящите промени в ЗОП. 

17-18 Септември 2020г./ четвъртък и петък/

х-л „ZOO SOFIA“, бул. „Симеоновско шосе“ №6

Лектори:

 Евгения Такева – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД– член на обединение Консорциум ЕОП- разработчик на ЦАИС ЕОП/

Цветелина Василева – юрист, експерт обществени поръчки

Важно! Обучението се предлага в отделни части за възложители и стопански субекти.

 

Програмата можете да видите ТУК

За възложители:

Акценти:

Модул №1: Представяне на ЦАИС ЕОП: Модули и функционалности. Потребителски профили,права и роли. Регистър на обществените поръчки. Създаване и подготовка на обществена поръчка като възложител – част 1: Дефиниране на изисквания към участниците и подготовка на ценови образец в системата.

Модул №2: Подготовка и обявяване на обществена поръчка като възложител – продължение. Поръчка с обособени позиции. Методика за оценка. Обявяване на поръчка през системата. Участие в поръчка като стопански субект. Създаване и подготовка на оферта.

Модул №3: Подаване на искане за разяснение. Подаване на оферта. Комуникация с възложителя. Отваряне и оценка на подадените оферти. Работа на оценителната комисия. Публикуване на протокол в Профила на купувача. Комуникация с участниците и предоставяне на допълнителна информация.

Модул №4: Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията. Решение на Възложителя и избор на изпълнител. Допълнителни функционалности и важни моменти: Промени и изменения по публикувани поръчки. Работа с обособени позиции, рамкови споразумения и други техники за възлагане.

Модул №5: Практическо значение на предстоящите промени в ЗОП:

– откриване на процедура

-лично състояние на участника

-методика за оценка на офртите

– провеждане на процедура събиране на оферти с обява

– изменение на договор

– промени касаещи лечебените заведения като възложител

Стойността на пакета за участие е :

– 185 лв. за един до двама записани участници;

– 155лв. за трима или повече записани участници;

*Цената е  крайна и не подлежи на облагане с ДДС.

Цената включва: такса участие, обучителни материали, 2 бр. кафе паузи , обяд, учебни материали, удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За стопански субекти:

Акценти:

Модул №1:Представяне на ЦАИС ЕОП: Модули и функционалности. Потребителски профили, права и роли. Регистър на обществените поръчки. Участие в поръчка като стопански субект. Съвместно участие. Създаване и подготовка на оферта – част 1. Криптиране на данните.

Модул №2: Създаване и подготовка на оферта – част 2. Искане за разяснение. Подаване на оферта. Отваряне на подадените оферти. Отваряне на ценовите предложения. Комуникация с оценителната комисия и предоставяне на допълнителна информация.

Стойността на пакета за участие е :

119 лв. за един до двама записани участници;

–  99 лв. за трима или повече записани участници;

*Цената е  крайна и не подлежи на облагане с ДДС.

Цената включва: такса участие, обучителни материали, 1 бр. кафе пауза , учебни материали, удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

Внимание! Можете да заявите участие за всичките модули в семинара ( за възложители и стопански субекти) при следните цени:

280 лв. за един до двама записани участници;

– 250 лв. за трима или повече записани участници;

Начин на записване

Изпратете на e-mail: events@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339,
заявка  свободен текст съдържаща информация за:
1. Брой на участниците;

2. Имена и имейл за връзка за изпращане на материалите от обучението;

3. Фирма;

4. Длъжност;

5. Данни за фактура;

6.Телефон за връзка

Крайният срок за записване е 15-ти септември 2020 г.
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Дал Инвест Консултантс“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG20FINV91501017392608
BIC: FINVBGSF

  • Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39 – С. Иванова (организатор) или на

dalinvest-consultants.com