ПОКАНА

ОНЛАЙН СЕМИНАР :

Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки през Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени

поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

05-ти Юни 2020г./ петък/

Програмата можете да видите ТУК.

Лектори:

ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД– член на обединение Консорциум ЕОП- разработчик на ЦАИС ЕОП/

По време на обучението ще бъде демонстрирано създаването и провеждането на обществени поръчки с обособени позиции, рамково споразумение, както и създаване на методика за оценка.

*Обучението е подходящо за възложители, кандидати/участници, консултанти по обществени поръчки.

Акценти:

Модул №1: Представяне на ЦАИС ЕОП. Модули и функционалности. Потребителски профили. Права и роли. Подготовка на обществена поръчка като възложител. Дефиниране на изисквания към участниците и подготовка на ценови образец в системата.

Модул №2: Подготовка на обществена поръчка като възложител – част 2. Поръчка с обособени позиции. Рамково споразумение. Методика за оценка. Обявяване на поръчка през системата. Участие в поръчка като стопански субект. Създаване и подготовка на оферта.

Модул №3: Подаване на искане за разяснение. Промени и изменения в обявени поръчки. Подаване на оферта. Комуникация с възложителя. Профил на купувача. Отваряне на подадените оферти. Работа на оценителната комисия. Комуникация с участниците и предоставяне на допълнителна информация.

Модул №4: Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията. Решение на Възложителя и избор на изпълнител. Ключови функционалности и важни моменти при провеждане на ОП през ЦАИС ЕОП. Работа с обособени позиции, Рамкови споразумения и Динамични системи за подбор.

*Стойността на пакета за участие е :

  • 99 лв. до двама участници;

  • 89 лв. за трима и повече участници;

При групови записвания ( повече от 5 участници) се изготвя индивидуална оферта.

*Цената е  за един брой участник  и не подлежи на облагане с ДДС.

Начин на записване

Изпратете на e-mail: events@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339 , заявка свободен текст съдържаща информация за:

  1. Брой на участниците;
  2. Имена и имейл за връзка за изпращане на материалите от   обучението;
  3. Фирма;
  4. Длъжност;
  5. Данни за фактура;
  6. Телефон за връзка

Крайният срок за записване е 3-ти Юни 2020 г. 

Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Дал Инвест Консултантс“ ЕООД

Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД IBAN: BG20FINV91501017392608

BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали, удостоверение за преминато обучение.

За повече информация: 0896 93 53 39 – С. Иванова  (организатор) или на www.dalinvest-consultants.com