ЕКСПЕРТНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

 

Уважаеми дами и господа,

Водени от идеята за достъпно и качествено обучение Ви представяме втория експертен семинар: „Обществените поръчки в областта на строителството“  В него ще се синтезира най-важната информация, която всеки един зоп-експерт трябва да знае. При записване за участие в обучението, всяка организация има право да зададе до 5 въпроса, на които ще бъде отговорено в модул „Дискусия“

Лектори : г-жа Цветелина Попова– дългогодишен и утвърден експерт по обществени поръчки и г-жа Пенка Николова– строителен инженер, с повече от 20 години опит в обществените поръчки , европейски програми и проекти.

Сега имате възможността да участвате в семинара само за 160лв. при записване до 21-ви Септември 2018г.

Местата са ограничени.

Място: х-л „Легенди, София, Бул. Черни Връх 54-56

На участниците се издава удостоверение-сертификат по чл.140 ал.1 т.8 от ППЗОП.

Теми и лектори:

Цветелина Попова:

 • Откриване на процедури с предмет строителство и свързаните с тях доставки и услуги. определяне на критерии за подбор. Професионална годност на строителя/проектанта. Определяне на финансово-икономически изисквания- застраховка, оборот и коефициенти на ликвидност. изисквания към подизпълнителя и третите лица. Представяне на електроен ЕЕДОП.Доказване на квалификационните изисквания – задължения на възложителя и на участника.
 • Създване на методика за избор на изпълнител при строителството.Изготвяне на оферти съотвестващи на техническата спецификация и методиката на възожителя. Законосъобразни и незаконосъобразни методики. Представяне на писмена обосновка за цени и нова на разходите- задължения на възложителят и на участника. Определяне на ценовите параметри. Актуална практика на КЗК и ВАС.
 • Новите акценти при обжалване на решения на възложителя – уведомяване на страните, налагане на временни мерки, правен интерес от обжалване.Систематична свързаност в предметите на обществените поръчки. Обособени позиции: правила и изключения за възлагане. Начини на оповестяване.Регулярни/периодично повтарящи се доставки или услуги: планиране и прогнозна стойност. Събиране на оферти с обява – индивидуални правила/субсидиарност.

Инж. Пенка Николова:

 • Планиране на поръчките, свързани със строителство. Преценка за необходимост от възлагане на проектиране, изготвяне на КСС, строителен надзор.

Възлагане на проектиране. Ролята на заданието за проектиране и Техническите спецификации. Капани при възлагане на проектиране и при некачествено изпълнение на договора.

Възлагане на консултантска услуга за Строителен надзор. Ролята на инвеститорския и на авторския контрол.

 • Възлагане на строителство. Значение на техническата спецификация и КСС. Капани при изготвяне на документацията – проект на договор, критерии за оценка, подбор на комисията, работа на комисията. Изисквания към екипа на изпълнителя, изисквания за наличие на лаборатории и документи доказващи качеството на влаганите материали.
 • Контрол при изпълнението на договорите. Взаимодействие м/у Възложител, Изпълнител, Строителен надзор, Инвеститорски контрол и Авторски контрол при осъществяване на контрол по време на изпълнение на строителство. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изменение на договор за обществена поръчка с предмет строителство. Отчитане на непредвидени разходи в съответствие с изискванията на ЗОП и различните програми, финансиращи строителство.
 • Европейско и национално законодателство в областта на строителството, имащо отношение към възлагането на поръчки.

Записване (Регистрация):

Цена:

Ранно записване ( до 21-ви Септември 2018г.)
160лв. при три и повече участници или 180 лв. до двама участници

Стандартно записване: (от 22-ри Септември до 3-ти Октомври 2018 г.)
210 лв. при три и повече участници или 230 лв. до двама участници

Начин на записване

Изпратете на e-mail: trifonova@dalinvest-seminari.com или на тел: 0896 935 339,
заявка съдържаща информация за:

 1. броя на служителите;
 2. имената;
 3. институция;
 4. длъжност;
 5. данни за фактура;
 6. телефон за връзка.

Крайният срок за записване е 3-ти Октомври 2018 г.
Участниците , които са подали заявка за участие следва да извършат плащането до една седмица от подаването на заявката, но не по-късно от три дни преди семинара.

Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„Далинвест семинари“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG68FINV91501016980852
BIC: FINVBGSF

Цената включва: такса участие, обучителни материали, работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“, кафе-паузи, удостоверение за преминато обучение.
• Участниците в семинара се ползват с преференциални цени за хотелско настаняване, които са отделно от таксата за участие в обучението.

За повече информация: 0896 93 53 39- Теодора Трифонова (организатор)

 

Програма*

8:30-9:00 – Регистрация на участниците.

9:00- 10:30

 • Планиране на поръчките, свързани със строителство. Преценка за необходимост от възлагане на проектиране, изготвяне на КСС, строителен надзор.

Възлагане на проектиране. Ролята на заданието за проектиране и Техническите спецификации. Капани при възлагане на проектиране и при некачествено изпълнение на договора.

Възлагане на консултантска услуга за Строителен надзор. Ролята на инвеститорския и на авторския контрол.

 • Възлагане на строителство. Значение на техническата спецификация и КСС. Капани при изготвяне на документацията – проект на договор, критерии за оценка, подбор на комисията, работа на комисията. Изисквания към екипа на изпълнителя, изисквания за наличие на лаборатории и документи доказващи качеството на влаганите материали.

Лектор:  инж. Пенка Николова

10:30-11:00 Кафе пауза

11:00-12:30

 • Контрол при изпълнението на договорите. Взаимодействие м/у Възложител, Изпълнител, Строителен надзор, Инвеститорски контрол и Авторски контрол при осъществяване на контрол по време на изпълнение на строителство. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изменение на договор за обществена поръчка с предмет строителство. Отчитане на непредвидени разходи в съответствие с изискванията на ЗОП и различните програми, финансиращи строителство.
 • Европейско и национално законодателство в областта на строителството, имащо отношение към възлагането на поръчки.

Лектор: инж. Пенка Николова

12:30-13:30 Работен обяд в ресторанта на хотел „Легенди“.

13:30-15:00

 • Откриване на процедури с предмет строителство и свързаните с тях достваки и услуги. определяне на критерии за подбор. Професионална годност на строителя/проектанта. Определяне на финансово-икономически изисквания- застраховка, оборот и коефициенти на ликвидност. изисквания към подизпълнителя и третите лица. Представяне на електроен ЕЕДОП.Доказване на квалификационните изисквания – задължения на възложителя и на участника.
 • Създване на методика за избор на изпълнител при строителството.Изготвяне на оферти съотвестващи на техническата спецификация и методиката на възожителя. Законосъобразни и незаконосъобразни методики. Представяне на писмена обосновка за цени и нова на разходите- задължения на възложителят и на участника. Определяне на ценовите параметри. Актуална практика на КЗК и ВАС.

Лектор: Цветелина Попова

15:00-15:30 Кафе пауза.

15:30 -17:00 

 • Новите акценти при обжалване на решения на възложителя – уведомяване на страните, налагане на временни мерки, правен интерес от обжалване.Систематична свързаност в предметите на обществените поръчки. Обособени позиции: правила и изключения за възлагане. Начини на оповестяване.Регулярни/периодично повтарящи се доставки или услуги: планиране и прогнозна стойност. Събиране на оферти с обява – индивидуални правила/субсидиарност.

Лектор: Цветелина Попова

 • Дискусия – отговори на поставени въпроси на участниците от лекторите.

Лектори: Цветелина Попова и инж. Пенка Николова

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.