ПОКАНА

Уебинар на тема:

Подготовка, провеждане и участие в обществени поръчки чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

17–18 Февруари 2021г./ сряда и четвъртък /

Уебинара ще се проведе в реално време през платформата zoom.us

 Програмата можете да видите ТУК

 

Лектори:

 Евгения Такева  бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД– член на обединение Консорциум ЕОП- разработчик на ЦАИС ЕОП/

Важно! Обучението се предлага в отделни модули:

 

Модул №1 – 17.02.2021 /сряда/ – начинаещи ( въвеждащо обучение с акцент на основните функционалности на ЦАИС ЕОП. Препоръчва се за експерти с никакви или базови познания със системата)

Модул №2 – 18.02.2021 /четвъртък/ – напреднали ( анализ и коментар на функционалностите в ЦАИС ЕОП. Подробно изложение на работа с модул „Оценка“ , работа с обществена поръчка на обособени позиции и др. Препоръчва се за експерти, които имат опит със системата)

 

Модул №1 – 17.02.2021 /сряда/ – начинаещи :

Част 1: Въведение в ЦАИС ЕОП. Модули и функционалности. Потребителски профили, права и роли (роля на Администратор, Служител, създаване на роля). Работа с регистъра на обществените поръчки. Създаване и подготовка на обществена поръчка. Дефиниране на изисквания към участниците и подготовка на ценови образец от тип „списък с артикули“ в системата.

Част 2: Подготовка и обявяване на обществена поръчка като възложител – продължение. Обявяване на поръчка през системата. Участие в поръчка като стопански субект. Създаване и подготовка на оферта.

Част 3: Подаване на искане за разяснение. Подаване на оферта. Отваряне и оценка на подадените оферти. Работа на оценителната комисия. Публикуване на протокол в Профила на купувача. Комуникация с участниците и предоставяне на допълнителна информация.

Част 4: Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията. Решение на Възложителя и избор на изпълнител. Бизнес процеси в ЦАИС различни от процедури за възлагане на поръчки. Публикуване на пазарни консултации.

 

Стойността за участие в Модул №1 – 17.02.2021 /сряда/ – начинаещи  е :

– 149 лв. за участник при записани един до двама участници;

– 119 лв. за участник при записани трима или повече  участници;

 

*Цената е  крайна и не подлежи на облагане с ДДС.

Цената включва: такса участие, удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

Важно!!! На всеки участник ще бъде предоставен обобщаваща лекция с най-важните моменти от обучението.

 

Модул №2 – 18.02.2021 /четвъртък/ – напреднали:

Част 1: Обществена поръчка с обособени позиции – създаване в ЦАИС и характерни особености. Разлики между обществена поръчка с и без обособени позиции. Дефиниране на изисквания с и без част „Общи изисквания“. Работа с шаблони на изисквания. Често допускани грешки при създаването и дефинирането на поръчки в ЦАИС.

Част 2: Настройки на етапа, критерий за възлагане „качество-цена“. Примери за въвеждане на методика за оценка. Допълнителни функционалности и важни моменти: Промени, изменения и прекратяване по публикувани поръчки. Рамково споразумение и други техники за възлагане.

 

Стойността за участие в Модул №2 – 18.02.2021 /четвъртък/ – напреднали е:

– 119 лв. за участник при записан един до двама участници;

–  99 лв. за участник при записани трима или повече участници; 

 

*Цената е  крайна и не подлежи на облагане с ДДС.

Цената включва: такса участие удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

Важно!!! На всеки участник ще бъде предоставен обобщаваща лекция с най-важните моменти от обучението.

 

За участие в двата модула (1718.02.2021г.)

Внимание! Можете да заявите участие за всичките модули в семинара ( за начинаещи и напреднали) при следните цени:

– 199 лв. за участник при записан един до двама участници;

– 149 лв. за участник при записани трима или повече участници; 

Цената включва: такса участие, обучителни материали, удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП, резюме с най-важните акценти от обучението.

 

Начин на записване

Изпратете на e-mail: events@dalinvest-consultants.com или на тел: 0896 935 339,
заявка  свободен текст съдържаща информация за:
1. Брой на участниците;
2. Имена и имейл за връзка за изпращане на материалите от обучението;
3. Данни за фактура ( име на организацията, ЕИК, рег. по ДДС – ако е приложимо, адрес, МОЛ)

  1. Телефон за връзка

 

Крайният срок за записване е 15.02.2021 г. 
Начин на плащане: по банкова сметка на фирма:

„ДалИнвест Консултантс“ ЕООД
Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД
IBAN: BG20FINV91501017392608
BIC: FINVBGSF

За повече информация: 0896 93 53 39 – Т. Трифонова или www.dalinvest-consultants.com