Използването на ЦАИС ЕОП ще бъде поетапно по групи възложители

До влизане на задължението за използване на платформата, съгласно приетия от МС график, конкретните възложители следва да прилагат реда по Закона за обществените поръчки, действащ до 1 ноември 2019 г.

Комисията публикува насоки за участието на оференти от трети държави на пазара на ЕС на обществени поръчки

Днешните насоки са част от пакет от инициативи на Комисията за осигуряване на лоялна конкуренция, високо качество и равнопоставеност на пазарите на обществени поръчки. Те са и първият конкретен резултат от 10-те мерки, посочени в съобщението относно отношенията…

Най-големият проблем при обществените поръчки е критерият за подбор

Залагане на неправомерни критерии за подбор, методика или показатели за възлагане са най-често констатираните нарушения при подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по обществени поръчки по проекти, финансирани със средства от Оперативна…

Обществените поръчки в държавните болници ще се съгласуват с МЗ, ако надвишават 70 хиляди лева

С проект на Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове /КОЦ/, се предвижда да се въведат изисквания за изготвянето на…

Стартира Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“

Агенцията по обществени поръчки предоставя за ползване Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). До 1 ноември 2019 г.единната национална електронна уеб-базирана платформа е на разположение на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки…

Методика за оценка на офертите – как да я създадем и приложим правилно, съгласно практиката на КЗК И ВАС

Всяка нова редакция на Закона за обществените поръчки, цели да изясни принципите при изграждането на методика за оценка на офертите, което да гарантира законосъобразното провеждане на процедура. В този смисъл, настоящата редакция на нормите на…

Интервю с Петя Арангелова – експерт по ЗОП

Здравей! Представи се с няколко думи.  Здравейте! Казвам се Петя Арангелова. Занимавам се с проекти по международни програми повече от 20 години, а професионално с   обществени поръчки, от   8 години. Работила съм предимно на „административния…