Обществените поръчки в държавните болници ще се съгласуват с МЗ, ако надвишават 70 хиляди лева

С проект на Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове /КОЦ/, се предвижда да се въведат изисквания за изготвянето на спецификацията при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването /МЗ/.

Предвижда се предварителен контрол чрез съгласуване с МЗ по целесъобразност на възлагането от държавните болници и КОЦ на обществени поръчки за строителство или за доставка на медицинска и/или друга апаратура с прогнозна стойност над 70 000 лв. без ДДС преди вземане на решение за откриването на обществените поръчки, финансирани със собствени средства и преди кандидатстване за външно финансиране от фондове, проекти и програми, от които ще бъдат финансирани обществените поръчки. Целта на това съгласуване е да се избегне насочването на средства за неефективни проекти и да не се отклоняват средства за сметка на финансовото осигуряване на лечебната дейност – това се посочва в мотивите към проекта на наредбата.

Органите на управление на лечебните заведения всяко тримесечие ще анализират просрочените задължения, предвижда още проектът. В него е посочена и приоритетността, която трябва да се спазва в лечебните заведения при управление на задълженията. Целта на посочената приоритетност е да се гарантира изплащането на трудовите възнаграждения и да не се недопуска увеличаване на просрочените задължения.

В проекта на наредбата се предлагат редица мерки за намаляване на разходите и просрочените задължения на болниците. В мотивите към проекта се посочва, че след въвеждането на стандарта за финансово управление от май 2018 г. в държавните болници е била овладяна негативната тенденция за ръст на просрочените задължения. По предварителни данни от годишните финансови отчети за 2018 г. на държавните болници просрочени задължения към 31 декември 2018 г. са били 125.9 млн.лв., което е намаляване със 17 на сто спрямо 2017 г.

Източник: www.24chasa.bg