Комисията публикува насоки за участието на оференти от трети държави на пазара на ЕС на обществени поръчки

Днешните насоки са част от пакет от инициативи на Комисията за осигуряване на лоялна конкуренция, високо качество и равнопоставеност на пазарите на обществени поръчки. Те са и първият конкретен резултат от 10-те мерки, посочени в съобщението относно отношенията между ЕС и Китай, подкрепено от Европейския съвет в неговите заключения от март 2019 г.

Пазарът на ЕС на обществени поръчки е отворен; той е най-големият в света със стойност около 2 трилиона евро годишно. В контекста на все по-глобализиращи се пазари, възложителите на обществени поръчки в ЕС трябва, когато се договарят с оференти от държавите извън ЕС, да разполагат с подходящи инструменти и информация.

Публикуваните днес насоки съдържат практически съвети за възложителите на обществени поръчки в държавите членки. С тяхна помощ те ще могат да установяват кои оференти от трети държави имат гарантиран достъп до пазара на ЕС на обществени поръчки. Чрез насоките възлагащите органи ще получат и повече информация за инструментите, с които разполагат, във връзка с обществените поръчки в ЕС. Сред тези инструменти са мерките, които могат да се предприемат при необичайно ниски офертни цени, както и мерките, предназначени да се гарантира, че оферентите от трети държави зачитат същите стандарти във връзка със сигурността, работната сила и опазването на околната среда, каквито се прилагат за оферентите от ЕС.

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Отвореният достъп до обществените поръчки и конкуренцията сред оферентите оптимизира ползата от вложените пари на данъкоплатците и повишава качеството на обществените услуги. Възложителите на обществени поръчки трябва да са в състояние да избират, разполагайки с цялата необходима информация, водени от висшия интерес на гражданите на ЕС и служейки си с целия наличен инструментариум за съхраняване на европейските ни стандарти. Освен това, отвореният характер на ЕС изисква дружествата от ЕС също да могат напълно реципрочно да кандидатстват при обществени поръчки извън ЕС.“

Комисар Елжбета Бенковска, която отговаря за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Правилата за всички оференти – европейски и чуждестранни – трябва да са едни и същи. Възложителите на обществени поръчки трябва да могат да използват предвидената в уредбата гъвкавост, за да въвеждат и налагат на всички оференти, независимо от произхода им, изпълнението на високи обществени, екологични и други качествени стандарти. Това е залог за равнопоставеност между оферентите.

С насоките на възлагащите органи се помага и да проучват офертите по-ефективно, да откриват офертите с потенциално необичайно ниски цени, както и да избират сред тях най-новаторските и най-полезните за обществото и опазването на околната среда. В насоките са обхванати следните въпроси:

  • Достъп от чуждестранни оференти:В нормите на ЕС като правило дружествата от ЕС и извън ЕС не са разграничени. В насоките обаче се пояснява, че гарантиран достъп до пазара на ЕС на обществени поръчки имат дружествата само от тези трети държави, с които ЕС е подписал обвързващи международни или двустранни споразумения за свободна търговия, обхващащи обществените поръчки. В насоките също така се потвърждава, че в областта на отбраната и сигурността държавите членки могат да ограничават достъпа до пазарите си.
  • Отхвърляне на необичайно ниските офертни цени:На възлагащите органи се припомнят предвидените в действащите норми предпазни механизми, които позволяват да бъдат отхвърляни офертите с неоправдано ниски цени. В насоките се съдържа списък с контролни въпроси, които възлагащите органи могат да поставят на оферента, за да получат разяснения относно цената.
  • Качествено измерение при обществените поръчки:Нормите на ЕС в областта на обществените поръчки насърчават публичните органи да оформят обществените си поръчки стратегически и да отдават приоритет на новаторското измерение, социалната отговорност, устойчивостта. Така се избягва основният критерий за спечелването на дадена обществена поръчка да бъде цената. В насоките се съдържат примери, с които се илюстрират такива стратегически обществени поръчки, като освен това се обяснява как в обществените поръчки могат да се включват стандарти със социално измерение, във връзка с работната сила и опазването на околната среда, а и как може да се следи спазването им. Правилата важат за всички дружества оференти, независимо дали са установени в ЕС или не.
  • Практическо съдействие от Комисията:В насоките също така се припомня, че преди да предприемат важни стъпки по даден проект – обявяване на тръжна процедура за основните дейности по проекта или подписване на международно споразумение – публичните органи могат да поискат от Комисията да оцени съобразността на този проект с нормите на ЕС в областта на обществените поръчки (т.нар. „механизъм за предварителна оценка“). В рамките на тази оценка може да се получи например съвет относно необичайно ниска цена или по качествените параметри на дадена обществена поръчка.

Контекст

С нормите на ЕС в областта на обществените поръчки се оптимизира ползата от вложените пари на данъкоплатците, като се гарантира, че обществените поръчки се печелят чрез прозрачни, недискриминационни и конкурентни тръжни процедури. През 2014 г. те бяха опростени, като на публичните органи се даде правото да използват обществените поръчки, когато купуват продукти и услуги с оглед на целите в областта на опазването на околната среда, общественото благополучие и иновациите. Днес единният пазар на обществени поръчки представлява значителен дял от икономиката на ЕС, като стойността му се изчислява на 2 трилиона евро годишно, което е 14 % от БВП на ЕС.

През март 2019 г. Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи приеха съвместно съобщение за оформяне на нова стратегическа перспектива на отношенията между ЕС и Китай и подчертаха, че тези партньорски икономически отношения трябва да бъдат по-балансирани и реципрочни. В тази връзка Комисията предложи пакет от мерки за отстраняване на пречките на пазара на ЕС на обществени поръчки пред равнопоставеното третиране на дружествата от ЕС и на тези извън ЕС.

Комисията, както бе посочено в съобщението, проучва и какви подходящи действия може да предприеме ЕС за предотвратяване на изкривяването на конкуренцията на вътрешния пазар, породено от чуждестранното държавно участие и държавното финансиране на чуждестранни дружества. В заключение може да се посочи, че Комисията отново призовава Европейския парламент и държавите членки да приемат преди края на 2019 г. нормативния акт за международните обществени поръчки, така че да се насърчи реципрочността и да се разширят възможностите за участие на дружествата от ЕС на пазарите на обществени поръчки в трети държави.

Настоящите насоки се основават на съобщението „Повишаване на ефективността на обществените поръчки в Европа и в полза на Европа“, в което се насърчава разширено партньорство между държавите членки за постигане на по-ефективни обществени поръчки. Познаването и използването на възможностите и гъвкавостта, предвидени в уредбата на ЕС на обществените поръчки, допринася за укрепването на единния пазар и на лоялната конкуренция.

За повече информация:

Насоки за участието на оференти и продукти от трети държави на пазара на ЕС на обществени поръчки

Източник: https://europa.eu